नीतिशास्त्रका अमृतवचन

(सूक्तिसङ्ग्रह)
रामप्रसाद शर्मा तिमिल्सिना
२०७१ कार्तिक
५००
७५।–