साहित्यिक पत्रिकाहरु

यस संस्थाले ‘अक्षरधाम’ नामक साहित्यिक पत्रिकाको सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।

Shabdayatra Prakashan @ 2022