उग्रताराको तारा

(विविध सङ्ग्रह)
त्रिरत्न रन्जितकार
२०७० जेठ
५००
७५।–