सोइनम

(नियात्रासङ्ग्रह)
बिकु लामा २०७० वैशाख
१०००
२५०।–