गीता–माली

(गीताको छन्दोबद्ध अनुवाद)
मुक्ति शर्मा
२०६९ साउन
५००
१००।–