ए बाउ, घर छोडी जाऊ

(गीतसङ्ग्रह)
गणेशबहादुर खत्री
२०६९ पुस ५००
५०।–